Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 440
  • Trong tuần: 6 991
  • Tất cả: 736507
  • Tất cả: 995
Đăng nhập

Các phòng ban của Ban Dân tộc

Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện. Ban Dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng. Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-BDT ngày 31/3/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, Quyết định số 255/QĐ-BDT ngày 31/3/2022 v/v giao biên chế công chức năm 2022 gồm: 03 Lãnh đạo, 03 phòng chuyên môn (Văn phòng, Phòng Thanh tra, phòng Chính sách Dân tộc), cụ thể như sau:

- Lãnh đạo Ban có 01 Trưởng ban và 02 Phó trưởng ban;

- Phòng chuyên môn sắp xếp lại còn 03 phòng:

+ Phòng Chính sách Dân tộc: gồm có 09 biên chế.

+ Phòng Thanh tra: gồm có 05 biên chế.

+ Văn phòng: gốm có 05 biên chế, 04 người lao động

DANH SÁCH CÁN BỘ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CỦA BAN DÂN TỘC
(Cập nhật ngày 06/4/2022)
TT Họ và tên Chức danh Số CQ Số NR Số di động Email công vụ
I LÃNH ĐẠO BAN
1 Bế Văn Hùng TB 3 853 591
hungbv.bdt@caobang.gov.vn
2 Đào Văn Mái P. TB 3 857 423
maidv@caobang.gov.vn
3 Hà Văn Vui P. TB 3 851 441
Vuihv.bdt@caobang.gov.vn
II VĂN PHÒNG  vpbandantoc@caobang.gov.vn
1 Ma Kim Bang Chánh VP 3 857 441 0125 645 8688

 

bangmk@caobang.gov.vn

2 Nông Quốc Toản Phó CVP
toannq.bdt@caobang.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hồng Kế toán 3 857 513
hongnt.bdt@caobang.gov.vn
4 Đặng Thị Thảo VT-TQ 3 853 323

thaodt.bdt@caobang.gov.vn
5 Hoàng Thị Hương CV
huonght.bdt@caobang.gov.vn
6 Nguyễn Mạnh Hà Lái xe
 
7 Lương Quang Trung Lái xe

8 Đinh Thu Diệp Tạp vụ
9 Lê Thanh Hải Bảo vệ
V PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 3.950.422 khthbandantoc@caobang.gov.vn
1 Nông Quốc Khôi TP 3 951 323
khoinq.bdt@caobang.gov.vn
2 Nông Thị Huệ P. TP 3 851 351
huent.bdt@caobang.gov.vn
3 Vũ Thị Quỳnh Trang CV
trangvtq.bdt@caobang.gov.vn
4 Hầu Văn Khánh CV
khanhhv.bdt@caobang.gov.vn

5

6

7

Nông Thị Giang

Bế Nguyễn Hoàng

Hà Thị Huyền Trang

CV

CV

CV


giangnt.bdt@caobang.gov.vn

hoangbn.bdt@caobang.gov.vn

tranghth.bdt@caobang.gov.vn

IV

THANH TRA  3 950 441 thanhtrabandantoc@caobang.gov.vn
1 Nguyễn Văn Thụ Chánh TTr 3.857.523 3 751 327

 

thunv.bdt@caobang.gov.vn

2 Đào Thị Thúy P. CTTr

thuydt.bdt@caobang.gov.vn
3 Trương Ngọc Cương CV
cuongtn.bdt@caobang.gov.vn
4 Lê Tiến Cương CV
  cuonglt.bdt@caobang.gov.vn
5 Lý Thị Sinh CV

sinhlt.bdt@caobang.gov.vn
6 Lê Thị Hằng CV
hanglt.bdt@caobang.gov.vn
VI Trang web UBDT https://mail.cema.gov.vn
VII Trang Web tỉnh CB https://mail.caobang.gov.vn
 

Quyết định số 255/QĐ-BDT ngày 31/3/2022 , Tải về tại đây