Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập
Lượt xem: 107

Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT triển khai Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28 tháng 7 năm 2022 triển khai Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

1. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng cho việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động trong dự án 8; công tác giám sát và đánh giá của Dự án 8; giám sát đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong phạm vi toàn Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Đối tượng áp dụng

- Ban Điều hành Dự án 8 trung ương, các ban, bộ, ngành liên quan theo Quyết định 1719 và các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia triển khai các hoạt động cụ thể của Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp: Trung ương, tỉnh, huyện và xã thuộc địa bàn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

 

Xem chi tiết Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT