Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 4
Đăng nhập
Lượt xem: 79

Hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu Dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Văn bản số 2470/2022/UBND-VX ngày 27/9/2022 v/v Hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu Dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

1. Tên Tiểu Dự án 1 - Dự án 5

“Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú, Trường Phổ thông có học sinh dân tộc ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số” (sau đây gọi tắt là Tiểu Dự án 1)

 

Xem chi tiết Văn bản số 2470/2022/UBND-VX ND tại đây.