Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 7
Đăng nhập
Lượt xem: 58

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung, dự án thành phần do ngành y tế chủ trì, phối hợp thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ban hành Hướng dẫn số 4370/HD-SYT ngày 19/9/2022 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung, dự án thành phần do ngành y tế chủ trì, phối hợp thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

1. Mục tiêu: Tăng cường công tác y tế cơ sở để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe hiện đại. Tiếp tục khống chế tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào DTTS&MN

2. Đối tượng:

- Người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), đặc biệt là phụ nữ mang thai, bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi.

- Trung tâm y tế huyện, bệnh viện huyện.

- Cán bộ y tế, dân số; nhân viên Trung tâm y tế huyện, bệnh viện huyện; nhân viên trạm  y tế xã, viên chức dân số xã; nhân viên y tế thôn bản, cộng tác viên dân số; cô đỡ thôn bản.

Xem chi tiết Hướng dẫn số 4370/HD-SYT tại đây.