Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 6
Đăng nhập
Lượt xem: 91

Hướng dẫn tạm thời thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng ban hành Hướng dẫn số 1987/SNN-KHTC ngày 16/9/2022 hướng dẫn tạm thời thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025