Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Đăng nhập
Lượt xem: 98

Hướng dẫn triển khai thực hiện tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 và Công văn số 1677/UBDT-VPCTMTQG ngày 03/11/2021 của Ủy ban dân tộc về việc thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg. 

Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn triển khai các nội dung của Tiểu dự án 1: đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc dự án 5 Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Quyết định 1719/QĐ-TTg.

Chi tiết Hướng dẫn số 2184/BGDĐT-DGDT, tại đây