Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 15
Đăng nhập
Lượt xem: 69

Thông tư quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025