Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 7
Đăng nhập
Lượt xem: 302

Hướng dẫn số 2086/HD-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Hướng dẫn số 2086/HD-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

1. Phạm vi điều chỉnh

Hướng dẫn này áp dụng thực hiện các nội dung dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (trừ các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền quy định, hướng dẫn cụ thể).

2. Đối tượng áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng đối với xã, xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số; Hộ gia đình, cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (HTX), các tổ chức kinh tế hoạt động ở địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện Chương trình.

 

Xem chi tiết Hướng dẫn số 2086/HD-UBND, tại đây: