Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 6
Đăng nhập
Lượt xem: 121

Kế hoạch thực hiện Dự án 5,Tiểu dự án 2, Nội dung số 01 bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 831/KH-BDT ngày 30/8/2022 thực hiện Dự án 5,Tiểu dự án 2, Nội dung số 01 bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào n tộc thiểu số phát triển kinh tế -xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Việc triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định, tiết kiệm, cung cấp các nội dung, kiến thức thiết thực, phục vụ hiệu quả cho quá trình công tác của cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

 

Xem chi tiết Kế hoạch số 831/KH-BDT