Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 7
Đăng nhập
Lượt xem: 315

Kế hoạch thực hiện Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 1 biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021của Thủ tướng Chính phủ năm 2022

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 837/KH-BDT ngày 31/8/2022 thực hiện Dự án 10, Tiểu dự án 1, Nội dung số 1 biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021của Thủ tướng Chính phủ năm 2022

 1. Mục tiêu 

Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Biểu dương tôn vinh, ghi nhận công lao sự đóng góp của các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Xem chi tiết Kế hoạch số 837/KH-BDT