Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Đăng nhập
Lượt xem: 271

Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 2 - Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Dự án 9 trong Chương trình MTQG theo Quyết định số1719/QĐ-TTgnăm 2022

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 846/KH-BDT ngày 31/8/2022 thực hiện Tiểu dự án 2 - Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Dự án 9 trong Chương trình MTQG theo Quyết định số1719/QĐ-TTg năm 2022

1. Mục tiêu tổng quát

Phấn đấu đến năm 2025, phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Đối tượng

- Nhóm vị thành niên, thanh niên là người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;

- Các bậc cha mẹ và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Nhóm phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;

- Lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

3. Phạm vi

Tất cả các xã, phường, thị trấn (gọi chung là các xã), xóm, tổ dân phố (gọi chung là các xóm) thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ưu tiên các địa bàn xã, xóm có đông đồng bào là người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù còn xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Xem chi tiết Kế hoạch số 846/KH-BDT