Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Đăng nhập
Lượt xem: 39

Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy định này quy định việc phân công, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là các Chương trình MTQG) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

2. Đối tượng áp dụng

- Quy định này áp dụng đối với các cơ quan , tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quá trình quản lý, thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

 

Xem chi tiết Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND tại đây./.