SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

 
   

Thông tin liên hệ của  cán bộ, công chức có thẩm quyền

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

Email

1

Bế Văn Hùng

Trưởng Ban

Ban Dân tộc

3853.591

 

2

Cam Thị Nhung

Phó Trưởng Ban

Ban Dân tộc

3851.441

Nhungcb1962@gmail.com

3

Đào Văn Mái

Phó Trương Ban

Ban Dân tộc

3857.423

 

4

Hoàng Lê Kỷ

Phó Trưởng Ban

Ban Dân tộc

3758.969

 

 

5

Ma Kim Bang

Chánh Văn phòng

Văn phòng

3857.441

makimbang@yahoo.com.vn

6 Lê Thị Hằng Phó chánh Văn phòng Văn phòng 3857.513 chips852003@gmail.com

7

Nguyễn Văn Thụ

Chánh Thanh Tra

Thanh tra ban

3950.441

nguyenvanthub@gmail.com.vn

8

Đào Thị Thúy

Phó Chánh Thanh Tra

Thanh tra ban

3950.441

thuyhaicb@gmail.com

9

Nông Quốc Khôi

Trưởng phòng

Kế hoạch Tổng hợp

3951.323

khoinongquoc@gmail.com

10

Đặng Hùng Thụy

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch Tổng hợp

3950.422

Hungthuy1208@gmail.com

11

Nông Thị Huệ

Trưởng phòng

Chính sách Dân tộc

3857.523

Nonghue123@gmail.com

11 Hầu Văn Khánh Phó Trưởng phòng Chính sách Dân tộc    
12 Nông Quốc Toản Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn 3881.336