SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

 
   

Thông tin liên hệ của  cán bộ, công chức có thẩm quyền

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

Email

1

Bế Văn Hùng

Trưởng Ban

Ban Dân tộc

3853.591

hungbv@caobang.gov.vn

2

Đào Văn Mái

Phó Trương Ban

Ban Dân tộc

3857.423

maidv@caobang.gov.vn

3

Hoàng Lê Kỷ

Phó Trưởng Ban

Ban Dân tộc

3758.969

kyhl@caobang.gov.vn

4

Ma Kim Bang

Chánh Văn phòng

Văn phòng

3857.441

vpbandantoc@caobang.gov.vn

5 Lê Thị Hằng Phó chánh Văn phòng Văn phòng 3857.513 vpbandantoc@caobang.gov.vn

6

Nguyễn Văn Thụ

Chánh Thanh Tra

Thanh tra ban

3950.441

thanhtrabandantoc@caobang.gov.vn

7

Đào Thị Thúy

Phó Chánh Thanh Tra

Thanh tra ban

3950.441

thanhtrabandantoc@caobang.gov.vn

8

Nông Quốc Khôi

Trưởng phòng

Kế hoạch Tổng hợp

3951.323

khthbandantoc@caobang.gov.vn

9

Đặng Hùng Thụy

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch Tổng hợp

3950.422

khthbandantoc@caobang.gov.vn

10

Nông Thị Huệ

Trưởng phòng

Chính sách Dân tộc

3857.523

chinhsachdantoc@caobang.gov.vn

11 Hầu Văn Khánh Phó Trưởng phòng Chính sách Dân tộc   chinhsachdantoc@caobang.gov.vn
12 Nông Quốc Toản Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn 3881.336 ttdbbandantoc@caobang.gov.vn