Phòng dân tộc các huyện

DANH SÁCH

CÁN BỘ PHÒNG DÂN TỘC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I

Huyện Bảo Lạc

 

026 626 8116

1

Bạch Sỹ Long

Trưởng phòng

0986 188 889

2

Lữ Văn Đạt

P. Trưởng phòng

01273 366 188

3

Tô Thị Mai

Chuyên viên

 

4

Lê Thanh Điệp

Chuyên viên

 

II

Huyện Hạ Lang

 

0263 830 062

1

Hoàng Thái Sơn

Trưởng phòng

0985 433 164

2

Nông Thị Liên

P. Trưởng phòng

0916 292 855

3

Nông Thị Cải

Chuyên viên

0945 978 463

III

Huyện Trùng Khánh

 

0263 827 299

1

Mã Bế Dương

Trưởng phòng

0972 257 164

2

Hoàng Thị Trang

P. Trưởng phòng

0976 028 491

3

 

Chuyên viên

IV

Huyện Thông Nông

 

0263 875 392

1

Hứa Văn Thánh

Trưởng phòng

01233 415 694

2

Mã Đức Tuấn

P. Trưởng phòng

0977149343

3

Đặng Thị Lưu

Chuyên viên

0987639879

 

V

Huyện Hoà An

 

0263 861 869

1

Lý Minh Sơn

Trưởng phòng

0988 983 920

2

Sầm Văn La

P. Trưởng phòng

 

3

Đặng Quốc Anh

Chuyên viên

0198 836 588

 

VI

Huyện Nguyên Bình

 

0263 872 125

1

Ma Khương Duy

Trưởng phòng

0916549188

2

Mã Tư Lập

Cán bộ

0986 532 129

3

Vương Thuý Nga

Cán bộ

0912 985 784

 

VII

Huyện Quảng Uyên

 

0263 821 689

1

Nông Đức Thuận

Trưởng phòng

0989977879

2

Đinh ngọc Tuyên

Chuyên viên

 

 

 

VIII

Huyện Trà Lĩnh

 

0263 880 135

1

....

Trưởng phòng

01275 946 009

2

Đàm Văn Thành

P. Trưởng phòng

0988396566

3

Sầm Thị Chăn

Chuyên viên

0984 587 268

IX

Huyện Hà Quảng

 

0263 862 876

1

Nguyễn Thị Khoa

Trưởng phòng

0986 968 055

2

Đinh Thị Hằng Nga

P. Trưởng phòng

0986 092 966

3

Bế Thanh Lịch

Chuyên viên

 

4

Chu Văn Thắng

Chuyên viên

 

X

Huyện Thạch An

 

0263 840 304

1

Nguyễn Ngọc Tú

Trưởng phòng

0989334278

2

Tô Quang Bằng

P. Trưởng phòng

01656 284 524

3

Nông Thị Hoà

Cán bộ

0945 686 639

XI

Phục Hoà

 

0263 822 560

1

Đàm Thị Yến

Trưởng phòng

0912 529 324

2

Nông Thị Yến

Cán sự

0983333675

3

Nguyễn Thị Liễu

Chuyên viên

0915 778 685

XII

Huyện Bảo Lâm

 

0263 885 669

1

Phan Văn Mạch

Trưởng phòng

0988 851 027

2

Đ/c Đàm

P. Trưởng phòng

0916893123

3

Đ/c Phượng

Chuyên viên

01673 366 692

XIII

Thành Phố

 

0263 955 928

 

 

 

 

1

Lê Kim Duyên

Chuyên viên

0983 686 543