Các dân tộc trong tỉnh

 

Cao Bằng là một tỉnh miền núi phía Bắc, có 30 dân tộc cùng cư trú trên địa bàn: Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh, Hoa, Lô Lô, Sán Chỉ, Thái, Mường, Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Giáy... Trong đó có 8 dân tộc chính, bao gồm: Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, Kinh, Lô Lô, Mông và dân tộc Hoa, có số dân chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số dân toàn tỉnh.

dân tộc 1(29/12/2016)

Nội dung đang cập nhật ...