Công văn xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng

Công văn số 78/BDT-TTrTT ngày 27/01/2022 xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng