Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 5 146
  • Tổng lượt truy cập: 1210386
  • Tất cả: 808
Đăng nhập
Các phòng ban của Ban Dân tộc
Lượt xem: 1039

Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện. Ban Dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng. Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-BDT ngày 31/3/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, Quyết định số 255/QĐ-BDT ngày 31/3/2022 v/v giao biên chế công chức năm 2022 gồm: 03 Lãnh đạo, 03 phòng chuyên môn (Văn phòng, Phòng Thanh tra, phòng Chính sách Dân tộc), cụ thể như sau:

- Lãnh đạo Ban có 01 Trưởng ban và 02 Phó trưởng ban;

- Phòng chuyên môn sắp xếp lại còn 03 phòng:

+ Phòng Chính sách Dân tộc: gồm có 09 biên chế.

+ Phòng Thanh tra: gồm có 05 biên chế.

+ Văn phòng: gốm có 05 biên chế, 04 người lao động

DANH SÁCH CÁN BỘ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CỦA BAN DÂN TỘC
(Cập nhật ngày 06/4/2022)
TT Họ và tên Chức danh Số CQ Số NR Số di động Email công vụ
I LÃNH ĐẠO BAN
1 Bế Văn Hùng TB 02063 853 591
hungbv.bdt@caobang.gov.vn
2 Hà văn Vui P. TB  02063.851.441
Vuihv.bdt@caobang.gov.vn
3 Nông Quốc Khôi P. TB 02063.857.423
Khoinq.bdt@caobang.gov.vn
II VĂN PHÒNG  vpbandantoc@caobang.gov.vn
1 Ma Kim Bang Chánh VP 02063 857 441      0125 645 8688

 

bangmk@caobang.gov.vn

2 Nông Quốc Toản Phó CVP
toannq.bdt@caobang.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hồng Kế toán 02063 857 513
hongnt.bdt@caobang.gov.vn
4 Đặng Thị Thảo VT-TQ 02063 853 323

thaodt.bdt@caobang.gov.vn
5 Hoàng Thị Hương CV
huonght.bdt@caobang.gov.vn
6 Nguyễn Mạnh Hà Lái xe
 
7 Lương Quang Trung Lái xe

8 Đinh Thu Diệp Tạp vụ
9 Lê Thanh Hải Bảo vệ
V PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 02063.950.422 khthbandantoc@caobang.gov.vn


 


1 Bế Nguyễn Hoàng PTP

hoangbn.bdt@caobang.gov.vn 
2 Hầu Văn Khánh PTP
khanhhv.bdt@caobang.gov.vn 
3 Vũ Thị Quỳnh Trang  CV
trangvtq.bdt@caobang.gov.vn

4

5

6

7

Nông Thị Giang

Lý Thị Sinh

Hà Thị Huyền Trang

Nguyễn Đức Thuận

CV

CV

CV

CV


giangnt.bdt@caobang.gov.vn

sinhlt.bdt@caobang.gov.vn

tranghth.bdt@caobang.gov.vn

thuannd.bdt@caobang.gov.vn

IV

THANH TRA  02063 950 441 thanhtrabandantoc@caobang.gov.vn
1 Nguyễn Văn Thụ Chánh TTr 02063.857.523

 

thunv.bdt@caobang.gov.vn

2 Đào Thị Thúy P. CTTr

thuydt.bdt@caobang.gov.vn
3 Trương Ngọc Cương CV
cuongtn.bdt@caobang.gov.vn
4 Lê Tiến Cương CV
  cuonglt.bdt@caobang.gov.vn
5 Lê Thị Hằng
CV

hanglt.bdt@caobang.gov.vn

VI Trang web UBDT https://mail.cema.gov.vn
VII Trang Web tỉnh CB https://mail.caobang.gov.vn
 

Quyết định số 255/QĐ-BDT ngày 31/3/2022 , Tải về tại đây