Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 935
  • Trong tuần: 6 639
  • Tổng lượt truy cập: 1142046
  • Tất cả: 1855
Đăng nhập
Thủ tục hành chính "Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số" (Theo QĐ 12/2018/QĐ-TTg)
Lượt xem: 1122Bước 1: Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín

Khi có các trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn) lập biên bản họp theo Mẫu số 06 của Phụ lục II kèm theo Quyết định này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị, biên bản họp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II và các giấy tờ có liên quan) đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

Bước 2: Kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị của các thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản đề nghị, biên bản theo mẫu số 07 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này và các giấy tờ liên quan) gửi ủy ban nhân dân cấp huyện;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của xã, ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản đề nghị kèm theo danh sách và bảng tổng hợp hồ sơ đề nghị của xã) gửi Ban Dân tộc tỉnh.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, trình ban hành Quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các huyện, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng liên quan hoàn thiện hồ sơ (01 bộ, gồm: tờ trình, kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín; dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; bảng tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện và các giấy tờ có liên quan khác), thống nhất trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh và gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp theo quy định (kèm theo file mềm gửi qua email: vudantocthieuso@cema.gov.vn).

b) Cách thức thực hiện:

- Qua bưu điện;

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo danh sách đề nghị đă ra khỏi danh sách người có uy tín;

+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;

+ Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

+ Các giấy tờ/tài liệu liên quan khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh;

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: thoe quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

g) Lệ phí: Không.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có (gồm các biểu mẫu kèm theo tại Phụ lục II của Quyết định này).

- Mẫu số 05: Đơn đề nghị rút khỏi danh sách người có uy tín;

- Mẫu số 06: Biên bản họp liên tịch thôn đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;

- Mẫu số 07: Biên bản kiểm tra đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

(Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018)

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Người có uy tín chết.

- Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yếu, tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

- Người có uy tín vi phạm pháp luật.

- Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Người có uy tín giảm sút uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg  ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Mẫu số 05. Đơn đề nghị rút khỏi DS NCUT.doc
Mẫu số 06. BB họp liên tịch thôn đề nghị đưa ra khỏi DS NCUT.doc
Mẫu số 07. BB kiểm tra đề nghị đưa ra khỏi DS NCUT.doc