Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng