Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 206
  • Trong tuần: 5 515
  • Tổng lượt truy cập: 1139813
  • Tất cả: 1240
Đăng nhập
Chức năng nhiệm vụ của Ban Dân tộc và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo Ban

* Vị trí và chức năng của Ban Dân tộc:

- Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban dân tộc.

*Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Dân tộc:

  1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

 a) Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh:

Quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh;

Phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc cho Ban Dân tộc tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc;

Thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về lĩnh vực công tác dân tộc và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.

b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực công tác dân tộc đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị của địa phương theo quy định của Đảng, của pháp luật và chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Ban hành quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Dân tộc;

b) Ban hành Quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác dân tộc đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

4. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì, quản lý, chỉ đạo; các chính sách, đề án, công tác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết công tác xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và công tác khác liên quan đến chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Tham mưu, tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh; khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc: trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn an ninh, trật tự góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xác định xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển; các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; quyết định công nhận, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đúng trình tự, thủ tục theo các quy định hiện hành và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc huyện và công chức được bố trí làm công tác dân tộc tại Uỷ ban nhân dân Thành phố và công chức giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý nhà nước về công tác dân tộc”.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

10. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật.

11. Tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số, xem xét giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các dự án, đề án do các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

13. Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ công chức, viên chức dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm hợp lý cơ cấu tỷ lệ thành phần dân tộc trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan nhà nước ở địa phương.

14. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức biểu dương, tuyên dương giáo viên; học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

15. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Ban Dân tộc (trừ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị được quy định tại điểm a, khoản 1 điều này); mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thuộc Ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Ban Dân tộc; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc theo quy định và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17. Thực hiện công tác thống kê, công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc.

18. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

19. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Ban:
1. Đồng chí Bế Văn Hùng, Trưởng Ban:
Quản lý chỉ đạo chung về các hoạt động của Ban Dân tộc, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Là chủ tài khoản của cơ quan. Chỉ đạo chung các phòng chuyên môn, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, quy hoạch, đề án, dự án, chương trình về công tác dân tộc.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác dân tộc đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì, quản lý, chỉ đạo; các chính sách, đề án, công tác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xác định xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển; các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc huyện và công chức được bố trí làm công tác dân tộc tại Uỷ ban nhân dân Thành phố và công chức giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý nhà nước về công tác dân tộc”.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phụ trách lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

- Tham gia, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các dự án, đề án do các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Ban Dân tộc; mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị thuộc Ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Ban Dân tộc; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với công chức,  người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc theo quy định.

- Chỉ đạo công tác thống kê, công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Dân tộc.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý nhà nước việc triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Đại diện cơ quan tham gia Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG của tỉnh theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gồm:

+ Tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

+ Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở các cấp.

 + Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS

+ Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình tiêu quốc gia.

.- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách phòng Chính sách Dân tộc; theo dõi công tác Dân tộc địa bàn các huyện: Hạ Lang, Trùng Khánh, Quảng Hòa.

2. Đồng chí Đào Văn Mái, Phó Trưởng Ban.

Giúp Trưởng ban chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động của lĩnh vực Thanh tra, được ủy quyền ký các văn bản của ngành, ký thay Trưởng ban, làm chủ tài khoản thứ 2; thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Phụ trách công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc; xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc, xem xét giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường phổ thông dân tộc bán trú và xoá mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

- Chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc Chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

- Chỉ đạo, theo dõi nội dung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù.

- Trực tiếp chỉ đạo nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chỉ đạo về công tác tôn giáo, tín ngưỡng trong vùng đồng bào dân tộc.

- Nắm tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; tổng hợp thông tin về tình hình dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn; công tác di dân, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn báo cáo Trưởng ban xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Theo dõi, nắm tình hình đời sống, sản xuất, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi; tiếp nhận các thông tin và xử lý các ý kiến, tổng hợp tình hình dư luận xã hội trong vùng đồng bào dân tộc miền núi để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban Dân tộc.

- Chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra chính sách cấp không thu tiền một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Chỉ đạo triển khai đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

- Chỉ đạo công tác trợ gúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

- Chỉ đạo công tác pháp chế, bồi thường nhà nước.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao nhiệm vụ.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Phòng Thanh tra; theo dõi công tác Dân tộc địa bàn các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình.

3. Đồng chí Hà Văn Vui, Phó Trưởng Ban

Giúp trưởng ban chỉ đạo quản lý điều hành mọi hoạt động liên quan đến Công tác Văn phòng được ủy quyền ký các văn bản của ngành, ký thay Trưởng ban. Thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ công chức, viên chức dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức biểu dương, tuyên dương giáo viên; học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách công tác tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh.

- Chỉ đạo về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức theo quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp giữa các ngành, cơ quan, đơn vị về công tác dân tộc.

 - Phụ trách công tác quân sự quốc phòng, an ninh theo sự phân công, giao nhiệm vụ của Trưởng ban.

- Chỉ đạo, phối hợp với các sở ban ngành…tổ chức thực hiện Dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiền năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Phát triển giáo dục nghiề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức đón tiếp khi người có uy tín đến thăm và làm việc tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh; công tác Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín.

- Chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

- Chỉ đạo công tác phối hợp với cơ quan, đơn vị ngoài ngành.

- Chỉ đạo về công tác nhân quyền; công tác phòng chống tội phạm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan. Chỉ đạo công tác cải cách hành chính của cơ quan.

- Chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quản lý ISO 9001-2015; chỉ đạo các hoạt động của Trang thông tin điện tử, hiện đại hóa nền hành chính công.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm, dài hạn của Ban Dân tộc và tổ chức thực hiện theo quy định; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng.

- Quản lý, Kiểm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan.

- Chỉ đạo kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ.

- Là báo cáo viên của Ban Dân tộc.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban giao nhiệm vụ.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Văn phòng; theo dõi công tác Dân tộc các huyện, thành phố: Hà Quảng, Hòa An, Thành Phố, Thạch An.

 

Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 18/3/2022, Tải về tại đây

 

 

Quyết định số 364/QĐ-BDT ngày 29/4/2022, Tải về tại đây