Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng theo Thông tư số 01/2021/TT-UBDT

Công văn số 27/BDT-VPCS ngày 10/01/2022 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng theo Thông tư số 01/2021/TT-UBDT