Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 931
  • Trong tuần: 6 635
  • Tổng lượt truy cập: 1142042
  • Tất cả: 1851
Đăng nhập
Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc năm 2021
Lượt xem: 744
Ngày 13/1/2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc năm 2021 với mục đích: Tiếp tục duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9011:2015 nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết công việc theo trình tự, khoa học; giúp lãnh đạo kiểm soát quá trình triển khai công việc, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.
Về Yêu cầu

- 100% thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Ban được áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015.

- Thường xuyên cập nhật, công bố thủ tục hành chính mới đồng thời xây dựng quy trình áp dụng các thủ tục đó đúng theo TCVN ISO 9001:2015 khi có sự thay đổi của các văn bản pháp luật liên quan.

- Thực hiện đánh giá nội bộ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầy của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9011:2015.

ề tổ chức thực hiện:

- Các phòng chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch; thực hiện duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Giao Văn phòng – Chính sách chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tham mưu báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Về nội dung:

STT

Nội dung thực hiện

Kết quả

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian

1

Xây dựng Kế hoạch duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch

Văn phòng – Chính sách

Các phòng chuyên môn

Quý I/2021

2

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO (nếu có)

Quyết định

Văn phòng – Chính sách

Các phòng chuyên môn

Quý II/2021

3

Rà soát, cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xử lý công việc

Tài liệu

Văn phòng – Chính sách

Các phòng chuyên môn

Quý III/2021

4

Đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Chương trình đánh giá nội bộ

Văn phòng – Chính sách

Các phòng chuyên môn

Quý III/2021

5

Họp xem xét đánh giá của Lãnh đạo

Biên bản

Văn phòng – Chính sách

Các phòng chuyên môn

Quý III/2021

6

Quyết định công bố lại hệ thống QLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 ( nếu có)

Quyết định công bố

Văn phòng – Chính sách

Các phòng chuyên môn

Quý III/2021

7

Báo cáo duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015 năm 2021

Báo cáo

Văn phòng – Chính sách

Các phòng chuyên môn

Quý IV/2021

Kế hoạch số 24/KH-BDT: Tải tại đây.