Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 776
  • Trong tuần: 6 174
  • Tổng lượt truy cập: 1144747
  • Tất cả: 1475
Đăng nhập
Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính
Lượt xem: 109
6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính luôn được Ban Dân tộc chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đã có nhiều chuyển biến, tích cực. Góp phần bảo đảm tiến độ, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính của Ban. 

Hoạt động tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được quan tâm thực hiện, phổ biến, quán triệt kịp thời cho công chức, người lao động. Ban đã tuyên truyền được 22 văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến cải cách hành chính; các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của công chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được quan tâm. Ban đã tiến hành rà soát 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền và đang tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực; tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật.

Ban có 02 thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết liên quan đến lĩnh vực Dân tộc, các TTHC đều được công khai, niêm yết đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định. Đầu năm 2023, Ban đã triển khai thực hiện niêm yết công khai TTHC bằng mã QR code, đồng thời có hướng dẫn cụ thể quy trình tra cứu thông tin TTHC, quy trình nộp hồ sơ TTHC trực tuyến,  quy trình tra cứu hồ sơ TTHC qua ứng dụng Zalo trên điện thoại thông minh tại bộ phận một cửa của Ban, trên Trang thông tin điện tử và trên Nhóm Zalo tuyên truyền CCHC của Ban để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện TTHC. 

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Bộ mã QR CODE hỗ trợ tổ chức, cá nhân tra cứu, nộp hồ sơ TTHC trực tuyến

tại Bộ phận Một cửa của Ban Dân tộc

 

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Ban đã tiếp nhận và giải quyết 04 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực Dân tộc. Kết quả 04/04 hồ sơ đều giải quyết và trả kết quả trước và đúng thời hạn quy định.

Công chức Ban thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ. 100% công chức, người lao động luôn nâng cao đạo đức công vụ, kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy tắc, văn hóa ứng xử nơi công sở.

Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ công chức luôn được quan tâm, coi trọng,  Ban đã cử 22 lượt người tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do trung ương và tỉnh tổ chức nhằm nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ và nghiệp vụ của công chức.

Ban Dân tộc luôn xác định hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động của cơ quan là một trong những nội dung trọng tâm, góp phần đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban. 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); công chức Ban thực hiện thường xuyên và thành thạo Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice. Ban đã ban hành 966 văn bản đi, trong đó 100% văn bản điện tử sử dụng chữ ký số.

 

anh tin bai

Công chức Ban Dân tộc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ

 

Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tiếp tục quán triệt triển khai, tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công tác CCHC tới toàn thể công chức trong cơ quan; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC và tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử; tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý công việc thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice và sử dụng có hiệu quả chữ ký số; tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo kế hoạch./.

 

                                                                                                                                                                       Văn phòng