Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 5 407
  • Tổng lượt truy cập: 1139705
  • Tất cả: 1132
Đăng nhập
Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
Lượt xem: 10
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023.

Theo đó, mục tiêu chung phấn đấu nâng cao hơn nữa về điểm số và thứ hạng PCI của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung cải thiện điểm số đối với các chỉ số thành phần còn thấp. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tại Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Tiếp tục nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ và hỗ trợ phát triển DN, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, phấn đấu tăng điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 và tăng bậc xếp hạng so với năm 2022. Tiếp tục duy trì, nâng cao các chỉ số thành phần thuộc nhóm xếp hạng khá, tập trung cải thiện các chỉ số thành phần thuộc nhóm xếp hạng trung bình, các chỉ số thành phần có điểm số, thứ hạng thấp như: tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, chính sách hỗ trợ DN.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, Thành phố tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này; chủ động đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo, thống nhất, đồng bộ trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh gắn với nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân, DN.

Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong công tác hỗ trợ DN, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN; quan tâm công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì làm đầu mối phải chủ động nghiên cứu sâu các chỉ số, chỉ tiêu thành phần PCI được phân công phụ trách; có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì và cùng chịu trách nhiệm về các chỉ số thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nâng chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường”, mục tiêu đạt từ 9,0 điểm trở lên (tăng 2,23 điểm so với kết quả năm 2022); nâng chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”, mục tiêu đạt từ 7,0 điểm trở lên (tăng 1,60 điểm). Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nâng chỉ số “Tiếp cận đất đai”, mục tiêu đạt từ 7,0 điểm trở lên (tăng 1,02 điểm so với kết quả năm 2022). Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì nâng chỉ số “Tính minh bạch”, mục tiêu đạt từ 6,5 điểm trở lên (tăng 1,96 điểm). Văn phòng UBND tỉnh chủ trì nâng chỉ số “Chi phí thời gian”, mục tiêu đạt từ 7,5 điểm trở lên (tăng 1,80 điểm); nâng chỉ số “Tính năng động”, mục tiêu đạt từ 7,0 điểm trở lên (tăng 0,34 điểm). Thanh tra tỉnh nâng chỉ số “Chi phí không chính thức”, mục tiêu đạt từ 7,0 trở lên (tăng 0,57 điểm). Sở Công thương chủ trì nâng chỉ số “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” mục tiêu đạt từ 6,5 điểm trở lên (tăng 1,55 điểm). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì nâng chỉ số “Đào tạo lao động” mục tiêu đạt từ 7,0 điểm trở lên (tăng 1,70 điểm). Sở Tư pháp chủ trì nâng chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” mục tiêu đạt từ 7,5 điểm trở lên (tăng 0,17 điểm).

Thủ trưởng các sở, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND huyện, Thành phố trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chính chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra biện pháp cụ thể để nâng cao Chỉ số PCI của ngành, đơn vị mình; kế hoạch của các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính khả thi trong việc cải thiện điểm số, thứ hạng các chỉ tiêu thành phần PCI, giải pháp được lượng hóa và thời gian hoàn thành cụ thể, phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị triển khai và phối hợp thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đầu mối xây dựng kế hoạch nâng hạng đối với từng chỉ số thành phần PCI cụ thể (10 chỉ số) và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về mục tiêu, điểm số của chỉ tiêu thành phần đó.

                                                                                                                                                      P.V

Trích nguồn Báo Cao Bằng điện tử - https://baocaobang.vn