Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 188
  • Trong tuần: 5 497
  • Tổng lượt truy cập: 1139795
  • Tất cả: 1222
Đăng nhập
Thực hiện đồng bộ, quyết liệt cải thiện chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI
Lượt xem: 12
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1411/KH-UBND về thực hiện cải thiện chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI năm 2023.
anh tin bai

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính (CCHC) theo các nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện cải thiện các chỉ số, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh, cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ cấp tỉnh đến cơ sở. Tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia vào quá trình xây dựng, thực thi, giám sát việc thực thi chính sách.

Kế hoạch đề ra các giải pháp: Chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong kế hoạch hằng năm; thường xuyên theo dõi, đánh giá, quán triệt việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC để kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai và phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các tổ chức, hội, nhóm, câu lạc bộ; nâng cao trách nhiệm giải trình các kiến nghị, thắc mắc của người dân, đồng thời đẩy mạnh việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ CCHC; chủ động nghiên cứu, thí điểm hoặc nhân rộng các sáng kiến, giải pháp mới có hiệu quả, phù hợp với phạm vi, thẩm quyền được giao và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận xã hội về thực hiện công tác CCHC tại sở, ngành, địa phương.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao tính đồng bộ, tính thống nhất và bảo đảm tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương.

Tăng cường rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) một cách hiệu quả, thực chất; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC mới, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên Cổng dịch công, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC. Giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. 

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Tăng cường phân cấp, giao quyền để giải phóng nguồn lực, đất đai, tài nguyên phục vụ cho phát triển, đảm bảo phù hợp với năng lực quản lý, điều hành của các cấp, ngành và gắn kết chặt chẽ với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế.

Thực hiện đúng quy định công tác tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý; nghiên cứu triển khai thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, việc giải quyết TTHC, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các sở, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý, tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đã phê duyệt. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đổi mới cơ chế chính sách, thu hút nhà đầu tư chiến lược; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Kết nối có hiệu quả với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của các bộ với Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Tăng cường quản lý, nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, khai thác sử dụng các Trang thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu khai thác của các tổ chức, cá nhân.

Đẩy mạnh các biện pháp quản lý, bảo vệ môi trường không khí, môi trường nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường, khắc phục các tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất và việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, thực thi công vụ, nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và đội ngũ công chức, viên chức. Phối hợp với cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các cơ quan thông tin truyền thông trong việc tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức tích cực tham gia, đồng thuận, chấp hành, ủng hộ các chủ trương, chính sách, mục tiêu CCHC; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến đánh giá đối với công tác CCHC của các sở, ngành, địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố rà soát nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI của đơn vị, địa phương theo phân công trong kế hoạch./.

                                                                                                                                                                P.V

Trích nguồn Báo Cao Bằng điện tử - https://baocaobang.vn