Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/2023/QĐ-TTg 23/02/2023 Quyết định số 4/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 0
Tải về 2
104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Lượt xem: 170
Tải về 0
42/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Lượt xem: 149
Tải về 3
766/QĐ-TTg 23/06/2022 Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử
Lượt xem: 173
Tải về 3
10/NQ-CP 28/01/2022 Nghị quyết chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 172
Tải về 0
06/QĐ-TTg 06/01/2022 QĐ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 144
Tải về 0
39/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
Lượt xem: 187
Tải về 0
107/NĐ-CP 06/12/2021 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/20218/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Lượt xem: 171
Tải về 0
1719/QĐ-TTg 14/10/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 138
Tải về 0
23/CT-TTg 02/09/2021 Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 170
Tải về 0
12